ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวอาทร รักสายฤทธิ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายอาหรี หมั่นสัน
ครูอัตราจ้าง