ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 1 - 3 
และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 4 - 6