ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
โรงเรียนปากจ่าวิทยา มุ่งจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ทักษะขั้นพื้นฐานเต็มตามศักยภาพ โดยใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา สืบสานวัฒนธรรม และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สามารถดำรงชีวิตตามวิถีพอเพียง