โรงเรียนปากจ่าวิทยา
75 ม. 5  ตำบลควนโส  อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 90220
เบอร์โทรศัพท์ 074-241152
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางธาดา ปานแก้ว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายสงวน บัวเพชร
ครู คศ.2