ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางธาดา ปานแก้ว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายสงวน บัวเพชร
ครู คศ.3