ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายไสว หนุนคง
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสงวน บัวเพรช
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร : -
ชื่อ-นามสกุล : นางสมพรศรี สังเทระ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร : -
ชื่อ-นามสกุล : นายวิลาศ อรุณรัตน์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร : -
ชื่อ-นามสกุล : นายสัญญา พาหุมันโต
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร : -
ชื่อ-นามสกุล : นายเชย บัวงาม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร : -
ชื่อ-นามสกุล : พระอธิการปรี อัตถกาโม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรศาสนา
เบอร์โทร : -
ชื่อ-นามสกุล : นายภิติพัฒน์ หนูมี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : -
ชื่อ-นามสกุล : นางศรีวรรณ คูนิอาจ
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ