ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ประกาศโรงเรียนปากจ่าวิทยา เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.21 MB
ประกาศโรงเรียนปากจ่าวิทยาเรื่อง กำหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา เพื่อประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 982.72 KB