ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนปากจ่าวิทยา อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2536 โดยในขณะนั้นยังเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนควนเนียงวิทยา โดยมีนักเรียนเข้าเรียนรุ่นแรก 82 คน มีครู อาจารย์ทำหน้าที่สอนประจำ 3 คน และได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนควนเนียงวิทยาสนับสนุนบุคลากร และสื่อการสอน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากท่านพระครูสิริธรรมาภินันท์ เจ้าอาวาสวัดปากจ่าให้ใช้สถานที่และอาคารบางส่วนของวัดปากจ่าจัดทำเป็นห้องเรียนชั่วคาว และสถานที่จัดการเรียนการสอน แต่กระนั้นโรงเรียนได้ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่บางส่วนของป่าสงวนแห่งชาติ ทุ่งบางนกออก เพื่อใช้จัดตั้งโรงเรียน ซึ่งก็ได้รับความอนุเคราะห์เป็นอย่างดี โดยกรมป่าไม้อนุญาตให้ใช้พื้นที่ประมาณ 50ไร่ของป่าสงวนแห่งชาติในการจัดตั้งโรงเรียน 

การจัดการเรียนสอนของโรงเรียนเป็นไปด้วยอุปสรรค และปัญหามากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องบุคลากร หรือวัสดุสิ่งของที่จะใช้ในการอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แต่ก็ได้รับความอนุเคราะห์เป็นอย่างดีจากโรงเรียนควนเนียงวิทยา และโรงเรียนอื่นๆที่อยู่ในสังกัดกรมสามัญศึกษาในขณะนั้น กอปรกับบุคลากรในโรงเรียนก็มีความตั้งใจที่จะปฏิบัติงาน และทำการสอน เพื่อเป็นการขยายโอกาสให้กับเยาวชนในชุมชนโดยรอบรอบโรงเรียน ซึ่งเป็นชุมชนที่ค่อยข้างขาดโอกาสทางการศึกษา เพราะเป็นชุมชนที่มีมาตรฐานทางด้านเศรษฐกิจอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างต่ำ เยาวชนส่วนใหญ่หลังจากจบการศึกษาในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แล้ว ก็ไม่มีโอกาสได้เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น การเปิดโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้นมาในชุมชน จึงเหมือนเป็นการมอบโอกาสทางการศึกษาให้กับชุมชน นักเรียนมีโอกาสได้เรียนสูงขึ้น 

8 พฤษภาคม 2540 โรงเรียนควนเนียงวิทยาสาขา ได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษาในขณะนั้น ให้จัดตั้งเป็น โรงเรียนปากจ่าวิทยา โดยเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาลำดับที่ 44 ของจังหวัดสงขลา พร้อมกับได้จัดสรรอาคารเรียนชั่วคราว 5 ห้อง มาเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ถึงแม้ว่าจะได้จัดตั้งเป็นโรงเรียนปากจ่าวิทยาแล้วก็ตาม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนก็ยังดำเนินไปอย่างยากลำบาก ไม่ว่าจะเป็นในเรื่อง อาคาร สถานที่ ที่ไม่เพียงพอต่อนักเรียนที่เพิ่มขึ้นทุกๆปี บุคลากรปฏิบัติการสอน สื่อและวัสดุการเรียนการสอน แต่ก็ได้รับความช่วยเหลือเป็นอย่างดีจากชุมชน ผู้ปกครอง และหน่วยงานราชการต่างๆ จนทำให้โรงเรียนดำเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลดีต่อเยวาชนในโรงเรียน

ปีการศึกษา 2544 โรงเรียนปากจ่าวิทยา เปิดทำการเรียนการสอนนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีนักเรียนเข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายรุ่นแรก 35 คน และมีนักเรียนเข้าเรียนในทุก ๆ ปี   

ต่อมาปีการศึกษา 2546 โรงเรียนปากจ่าวิทยา ได้รับอนุมัติจัดสรรอาคารเรียน 216 ล. จำนวน 16 ห้องเรียน โดยมีกำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จในปลายปี 2547 ซึ่งอาคารที่ได้รับการจัดสรรมาให้จะสามารถอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนได้เป็นอย่างดี นอกจากอาคาเรียนแล้วยังได้รับการจัดสรร สนามกีฬาบาสเกตบอล ห้องน้ำห้องส้วม บ้านพักครูอาจารย์ ภารโรง ซึ่งจะเป็นการอำนวยคามสะดวกให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

ปีการศึกษา 2547 หลังจากที่โรงเรียนมีความพร้อมในเรื่องอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และสิ่งอำนวยวามสะดวกอื่นๆเพิ่มมากขึ้น โรงเรียนก็ได้รับความไว้วางใจจากชุมชน และผู้ปกครองนักเรียน ส่งบุตรหลานมาเรียนมากขึ้นตามลำดับ ถึงแม้ว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านโรงเรียนปากจ่าวิทยา ต้องจัดการศึกษาของโรงเรียนภายในความขาดแคลน 

ปัจจุบันโรงเรียนได้อาศัยความร่วมแรงร่วมใจของบุคลากร ครูอาจารย์ นักเรียน และประสานความร่วมมือจากชุมชน จึงทำให้โรงเรียนสามารถที่จะจัดการศึกษาเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน ให้บริการด้านต่างๆ และเป็นประโยชน์แก่เยาวชนในพื้นที่