ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

             ๑. พัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

             ๒. ส่งเสริมและพัฒนาครู บุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ

             ๓. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ และบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน

             ๔. การบริหารจัดการโดยระบบประกันคุณภาพการศึกษา

             ๕. ส่งเสริมและและสานสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

     ๖. เสริมสร้างอัตลักษณ์ของโรงเรียนโดยใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรม 

  และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

เป้าประสงค์

             ๑. เร่งรัดให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการ

        ศึกษาของสถานศึกษา

             ๒. เร่งรัดให้ครู บุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ

             ๓. เร่งรัดการใช้แหล่งเรียนรู้ และสร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน

             ๔. เร่งรัดการบริหารจัดการโดยระบบประกันคุณภาพการศึกษา

             ๕. เร่งรัดให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

             ๖.  เร่งรัดให้เกิดอัตลักษณ์ของโรงเรียนโดยใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา 
     ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง