โรงเรียนปากจ่าวิทยา
75 ม. 5  ตำบลควนโส  อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 90220
เบอร์โทรศัพท์ 074-241152
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสายัณห์ บุญโท
ครูอัตราจ้าง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ