โรงเรียนปากจ่าวิทยา
75 ม. 5  ตำบลควนโส  อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 90220
เบอร์โทรศัพท์ 074-241152
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวอาพร สุวรรณประไพ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางผาด เตชะนิยม
ครู คศ.3

นางสาววิมล วงษ์ใหญ่
ครู คศ.1