ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวอาพร สุวรรณประไพ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางผาด เตชะนิยม
ครู คศ.3

นางสาววิมล วงษ์ใหญ่
ครู คศ.2