ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางภาวดี จันทรโชติ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายรัฐเขต ณ นคร
ครู คศ.2

นางจรรยา หนูพุ่ม
ครู คศ.2