ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางภาวดี จันทรโชติ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางจรรยา หนูพุ่ม
ครู คศ.2

นางม่าเหรียม หมัดโส๊ะ
ครู คศ.2

นายมรกต ชุมเปีย
ครูผู้ช่วย