ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางภาวดี จันทรโชติ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายรัฐเขต ณ นคร
ครู คศ.1

นางจรรยา หนูพุ่ม
ครู คศ.2