โรงเรียนปากจ่าวิทยา
75 ม. 5  ตำบลควนโส  อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 90220
เบอร์โทรศัพท์ 074-241152
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางภาวดี จันทรโชติ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายรัฐเขต ณ นคร
ครู คศ.1

นางจรรยา หนูพุ่ม
ครู คศ.2