ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายคมกฤช นิลวิจิตร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ