โรงเรียนปากจ่าวิทยา
75 ม. 5  ตำบลควนโส  อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 90220
เบอร์โทรศัพท์ 074-241152
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายคมกฤช นิลวิจิตร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายกิบลี ใบเต้
ครู คศ.2