โรงเรียนปากจ่าวิทยา
75 ม. 5  ตำบลควนโส  อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 90220
เบอร์โทรศัพท์ 074-241152
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวธันยพร พงศ์พิทักษ์
ครูอัตราจ้าง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ