ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
Logbook
หนังสือแจ้งเวียน-ประกาศใช้ Logbook
    ดาวน์โหลดไฟล์
โปรแกรม LTeacher (สำหรับบันทึกข้อมูล)
    ดาวน์โหลดไฟล์
คู่มือการใช้งานโปรแกรม LTeacher
    ดาวน์โหลดไฟล์
ตัวอย่างการบันทึกข้อมูลในโปรแกรม LTeacher
    ดาวน์โหลดไฟล์
PowerPoint โปรแกรม LTeacher
    ดาวน์โหลดไฟล์