ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
13 ตัวชี้วัด-พัฒนาวิชาชีพครู
13 ตัวชี้วัดพัฒนาครู
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.32 MB
การวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 146 KB
การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ตามแนว Backward Design
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 72 KB
กำหนดการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมง
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 178.5 KB
บันทึกผลหลังสอน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 43 KB
แบบประเมินการนิเทศ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 72 KB
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 88 KB
ประเมินแผนการสอน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 148.5 KB
โปรแกรมคำนวน T_Score
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 178.54 KB
รายงานแผนการจัดการเรียนรู้
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 59.5 KB
PowerPoint การประเมิน 13 ตัวชี้วัด
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.13 MB
ชั่วโมงสอน-การประเมิน 13 ตัวชี้วัด
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.21 MB
บัญชีหลักฐาน 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด (แบบฟอร์ม)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 19.58 KB
บัญชีหลักฐาน 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด (ตัวอย่าง)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 143.38 KB
เอกสารประกอบ 13 ตัวชี้วัด
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.96 MB