ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานสนับสนุนฯ-งานนโยบาย
ประกาศโรงเรียนปากจ่าวิทยา เรื่องการกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานของข้าราชการครู
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 134.24 KB
รายงานการปฏิบัติงาน (งานสนับสนุนการเรียนจัดการเรียนรู้ และงานตอบสนองนโนบายและจุดเน้น)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 47.5 KB
แบบสรุป (ชั่วโมงงานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ และงานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 23.1 KB