โรงเรียนปากจ่าวิทยา
75 ม. 5  ตำบลควนโส  อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 90220
เบอร์โทรศัพท์ 074-241152
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
PLC
แบบบันทึกกิจกรรม PLC
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 25.48 KB
แบบสรุปการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 26.79 KB