โรงเรียนปากจ่าวิทยา
75 ม. 5  ตำบลควนโส  อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 90220
เบอร์โทรศัพท์ 074-241152
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
05 หลักสูตรสุขศึกษา
05 หลักสูตรสุขศึกษา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 103 KB