โรงเรียนปากจ่าวิทยา
75 ม. 5  ตำบลควนโส  อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 90220
เบอร์โทรศัพท์ 074-241152
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลคะแนน O-NET
ผลคะแนน O-NET ม.3
ผลคะแนน O-NET ม.6
ผลคะแนน O-NET ม.3 ค่าพัฒนาต่อเนื่อง 3 ปี (2557-2559)
ผลคะแนน O-NET ม.6 ค่าพัฒนาต่อเนื่อง 3 ปี (2557-2559)