ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูนุชรีย์ รัตนกาญจน์
รายงานการสร้างและหาประสิทธิของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะและกระบวนการ เรื่อง หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 126.01 KB