โรงเรียนปากจ่าวิทยา
75 ม. 5  ตำบลควนโส  อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 90220
เบอร์โทรศัพท์ 074-241152
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูภาวดี จันทรโชติ
รายงานการใช้ชุดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องสารและสมบัติของสาร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 65.3 KB