ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ประกาศโรงเรียนปากจ่าวิทยาเรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 110.41 KB
ประกาศโรงเรียนปากจ่าวิทยาเรื่อง กำหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนปากจ่าวิทยาเพื่อประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 82.39 KB